Eraikin publikoak birgaitzea (PIREP)

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Eraikin publikoak birgaitzea (PIREP)

Nazionala Erakunde deitzailea: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioa

Deialdiaren data

2022(e)ko martxoak 12, larunbata

Mugaeguna

2022(e)ko ekainak 10, ostirala

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

600M €

Zuzeneko laguntza

0 - 3M € (Max. 3M €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Toki-erakundeen titulartasunekoak diren (PIREP) eta erabilera publikorako diren edo izango diren eraikinak birgaitzeko laguntzen norgehiagoka-araubideko laguntzen deialdia onetsi da.

Jarduketen garapen-lerroak:

 • a) 1. lerroa. Birgaitu beharreko eraikina, baldin eta obra-harrera, oharrik edo eragozpenik gabe, gehienez ere 2024ko irailaren 30erako egiten bada.
 • b) 2. lerroa. Birgaitu beharreko eraikina, baldin eta obra-harrera, oharrik edo eragozpenik gabe, gehienez ere 2026ko martxoaren 31rako egiten bada.

2. lerroko jarduketek parametro hauetako bi gutxienez bete beharko dituzte:

 • Proiektutako obraren kostu osoa 500.000 eurokoa edo gehiagokoa izatea (A, B, C, D eta E motako jarduketen kostuaren batura gisa ulertuta), zergarik gabe.
 • Esku hartuko den azalera, m2-tan neurtua, 1.000 m2-tik gorakoa izatea. Esku-hartzeak fatxadei bakarrik eragiten badie, sestra gaineko azalera bakarrik zenbatu beharko da. Era berean, arotzeria ordeztuz gero, estalkia isolatuz gero, klimatizazio-sistemak ordeztu edo hobetuz gero eta abar, obra horiek eragindako azalera kontuan hartu beharko da.
 • Jarduketaren esku-hartze maila 500 euro/m2-ren berdina edo handiagoa izatea, obraren kostu osoa kontuan hartuz birgaitutako azalera osoarekiko, zergarik gabe.

Toki-erakunde bakoitzak eskaera-kopuru bat aurkeztu ahal izango du gehienez:

Biztanle-kopurua herri bakoitzeko

1. lerroa

2. lerroa

50.000 biztanletik gora eta probintziako hiriburuak

2

3

20.000-50.000 biztanle eta diputazioak, kabildoak edo kontseiluak.

1

2

20.000 biztanletik behera

1

1

Parte hartzeko baldintzak:

 • Aukeratu ahal izango dira eraikinaren energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoaren adierazle globalean gutxienez % 30eko murrizketa lortzen dutenak.
 • Erakunde onuradunek jarduera egiteko behar den enplegua sortuko dute, eta enplegu hori lurralde nazionalean Gizarte Segurantzan afiliatutako eta kontratatutako langileekin egingo da.

Eraikinek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

 • Titulartasun publikokoa izatea. e. Administrazio publikoen artean eraikinaren gaineko titularkidetasun-araubide bat egonez gero, toki-erakunde onuradunak jabetzaren % 51 gutxienez izan dezala eskatuko da.
 • Erabilera publikokoak izatea, etxebizitza publikoetarako bizitegi-erabilera izan ezik.
 • Eraikuntza-data 2009ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoa izatea.
 • Halaber, deialdian sartu ahal izango dira:
  • Jarduketak, baldin eta jarduketen obrak hasita badaude 2020ko otsailaren 1aren ondoren eta deialdi honetako eskaerak aurkezteko amaiera-dataren aurretik zuinketa-akta sinatua izateagatik. Obrak ezingo dira etenda egon deialdi hau argitaratzen den egunean.
  • Lizitazio-fasean dauden jarduketak, baldin eta, deialdi hau argitaratu aurretik, lizitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu bada.
 • Hondakinak kudeatzeko plan bat izatea, hau zehazten duena: eraikuntza- eta eraispen-hondakin ez-arriskutsuen pisuaren % 70, gutxienez, berrerabiltzeko, birziklatzeko edo balorizatzeko prestatuko da, beste material batzuk ordezteko hondakinak erabiliz egindako betelanak barne, hondakinen hierarkiaren eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko EBren protokoloaren arabera.
 • Jarduketek amaituta egon beharko dute 2024ko irailaren 30erako deialdiaren 1. lerroaren kasuan, edo 2026ko martxoaren 31rako 2. lerroko jarduketen kasuan.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten dioten lan teknikoak, hala nola proiektuen ordainsariak, zuzendaritza fakultatiboa, energia-ziurtagiriak, energia-auditoriak edo Europako funtsen bidezko birgaitzearen finantzaketaren publizitateari buruzkoak (obra-kartelaren edo olanaren kostua, instalazio-kostua...) eta Programaren eskakizunen aurreko proiektu-egokitzapenak.
 • Ez dira gastu hautagarritzat hartuko eraispen-, zimendatze- edo egitura-lanak, eraikin berrien eraikuntza –kanpoko fatxadak kontserbatzen badira ere– edo birgaitu beharreko eraikuntzak zabaltzea.

Palanka-politika:

 • 1. palanka. “Hiri- eta landa-agenda. Despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena”.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

 • A eta A bis motako jarduketak: prezioaren % 100 diruz lagunduko da.
 • B, B bis, C, C bis, D, D bis, E eta E bis motako jarduketetan, prezioaren % 85an emango da dirulaguntza, baina ehuneko hori aplikatzen zaion zenbatekoak ezin izango du gainditu A + A bis motako energia-jarduketen zenbatekoaren % 50.
 • Jarduketaren zenbateko osoa gorabehera, finantzatuko den zenbatekoak ezingo ditu 3.000.000 euroak gainditu.

Inbertsioa:

Jarduketa hautagarriak:

A motako jarduketak: Eraikin publikoen energia-efizientzia hobetzera bideratutako esku-hartzeak, klima-ekarpenaren % 100eko koefizientearekin.

B motako jarduketak: Ingurumen-jasangarritasuna hobetzera bideratutako esku-hartzeak, uraren, materialen erabileraren, hondakinen kudeaketaren, klima-aldaketara egokitzearen eta biodibertsitatea babestearen arloan, klima-ekarpenaren % 40ko koefizientearekin.

C motako jarduketak: Irisgarritasuna hobetzera bideratutako esku-hartzeak. Hesiak ezabatzen eta irisgarritasun fisikoa, kognitiboa eta sentsoriala hobetzen dutenak.

D motako jarduketak: Bizigarritasuna hobetzeko esku-hartzeak.

E motako jarduketak: Eraikinen kontserbazioa hobetzeko esku-hartzeak.

 • A bis motako jarduketak. A taldeko obrak egiteko proiektuak eta behar diren gainerako lanak idaztea.
 • B bis, C bis, D bis eta E bis motako jarduketak. B, C, D eta E taldeetako jarduerak egiteko proiektuak eta behar diren gainerako lanak idaztea.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Toki-erakundeak (udalerriak, probintzia-diputazioak, kabildoak eta uharteetako kontseiluak).

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.O
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.F
 • Eraikin publikoak birgaitzea haien energia-efizientzia hobetzeko.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.