PREE 5000 - Murtzia

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
509 egun falta dira

PREE 5000 - Murtzia

Murtziako Eskualdea Erakunde deitzailea: Murtziako Eskualdeko Gobernu Kontseilua

Deialdiaren data

2022(e)ko urtarrilak 3, astelehena

Mugaeguna

2023(e)ko abenduak 31, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

121,8K €

Dirulaguntza

% 15 - % 85

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

5000 PREE "Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza"

Laburpena

PREE 5.000ren helburua da "erronka demografikoko udalerriak" izeneko eremuetan dagoen eraikuntzaren jasangarritasuna bultzatzea. Horretarako, hainbat jarduera egingo dira, hala nola: inguratzaile termikoan aldaketak egitea, jatorri fosileko erregaiak dituzten energia termikoko instalazioen ordez iturri berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza termikoa edo energia berriztagarria erabiltzea.

Parte hartzeko baldintzak:

Gutxieneko Eskakizunak

Programan sartu ahal izateko, laguntzak eskatzen diren jarduketek justifikatu beharko dute energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoaren % 30eko murrizketa eta karbono dioxidoaren isurietan letra baten jauzia egitea abiapuntuko egoeraren aldean. Gainera, hondakinak kudeatzeko eta eraisteko azterketa bat ere sartu behar da; bertan, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen % 70 gutxienez berrerabiltzeko prestatzea bete beharko da.

Bestela, eraikinak 2007. urtea baino lehen sortutakoa eta eraikitakoa izan behar du, eta etxebizitza-erabilerako eraikintzat hartzeko sestra gainean eraikitako haren azaleraren % 70 gutxienez erabilera zehatz horretarako erabili behar da.

Jarduketa diruz lagungarriak

Koadro honetan jarduketa hautagarriak erakusten dira:

1. tipologia

Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea.

2. tipologia

Energia-efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea berokuntzako, klimatizazioko, hozteko, aireztapeneko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan

2.1 azpitipologia: ohiko energia eguzki-energia termikoarekin ordeztea

2.2 azpitipologia: ohiko energia energia geotermikoarekin ordeztea

2.3 azpitipologia: ohiko energia biomasarekin ordeztea instalazio termikoetan

2.4 azpitipologia: 2.1tik 2.3ra bitarteko azpitipologietan sartuta ez dauden sorkuntza-sistemen energia-efizientzia hobetzea

2.5 azpitipologia: instalazio termikoen banaketa-, erregulazio-, kontrol- eta isuri-azpisistemen energia-efizientzia hobetzea

3. tipologia

Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea

 

Laguntza eman zaien jarduketak amaitzeko gehieneko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.

Diruz lagundu ahal izango dira ondoren deskribatzen diren A eta B izendatutako bi kategorietako edo aukeretako jarduerak eta inbertsioak:

A aukera. Jarduketak Espainian dauden eraikin osoetan

 1. Familia bakarreko etxebizitza-eraikinak.
 2. Etxebizitzako bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinak;
 3. Beste edozein erabileratako eraikinak (administrazioa, osasuna, irakaskuntza, kultura, etab.).

B aukera. Eraikin bereko etxebizitza edo lokal bateko edo batzuetako jarduketak, banaka edo eraikinaren zatitzat hartuta.

Ez dira jarduketa diruz lagungarriak izango eraikuntza berriko eraikinetan egindakoak, eraikitako azalera edo bolumena handitzen dutenak edo eraikuntza-erabilera aldatzea dakartenak.

Eraikinek "erronka demografikoko udalerriak" izeneko eremuetan egon beharko dute Murtziako Autonomia Erkidegoaren barruan (5.000 biztanle arteko udalerriak eta 20.000 biztanle arteko landa-udalerriak, baldin eta beren biztanle-entitate berezi guztiak 5.000 biztanle artekoak badira).

Kontzeptu finantzagarriak:

Honako hauek hartuko dira kostu finantzagarritzat: 

 • Teknikari eskudunak energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko ordaindutako zerbitzu-sariak.
 • Laguntza eskatzeko kudeaketa-kostuak.
 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motei lotutako proiektu teknikoak idazteko kostuak.
 • Jarduketen zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obren eta/edo instalazioen exekuzio-kostuak.
 • Ekipamendu eta materialetan egindako inbertsioa.
 • Txostenak eta laguntzak eskatzeko eta justifikatzeko eskatutako gainerako dokumentazioa idazteko kostuak.
 • Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzeko kostuak.
 • Auditoreak justifikazio-kontuari buruz egindako txostena.
 • Laguntzaren xede diren jarduketak behar bezala egin direla egiaztatzen duen txostena, kontrol-erakunde edo -entitate batek egina.
 • Beharrezko beste partida batzuk (laguntzaileak nahiz ez), jarduketa-tipologia bakoitzaren berariazkoak.

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka

Osagaiak:

Laguntzen zenbatekoa

Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa izango da Oinarrizko Laguntzaren eta kasu bakoitzean dagokiokeen Laguntza Gehigarriaren batura

JARDUKETA-TIPOLOGIAK OINARRIZKO LAGUNTZA LAGUNTZA GEHIGARRIA
A Aukera B Aukera Eraikinaren erabilera % gehigarria: irizpide
sozialak
% gehigarria: energia-efizientzia % gehigarria: jarduketa
integratua
Amaierako A kalifikazioa Amaierako B kalifikazioa 2 letra edo gehiagoko
gehikuntza
1 TIPOLOGIA % 50 % 40 Etxebizitza % 15 % 15 % 10 % 5 % 25
Gainerako erabilerak % 0 % 15 % 10 % 5 % 25
2 TIPOLOGIA % 40 % 30 Etxebizitza % 10 % 10 % 5 % 0 % 20
2.1 azpitipologia Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 20
2 TIPOLOGIA Etxebizitza % 10 % 0 % 0 % 0 % 20
2.2 azpitipologia Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 20
2 TIPOLOGIA Etxebizitza % 10 % 0 % 0 % 0 % 15
2.3 azpitipologia Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 15
2 TIPOLOGIA Etxebizitza % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
2.4 azpitipologia Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
2 TIPOLOGIA Etxebizitza % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
2.5 azpitipologia Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
3 TIPOLOGIA % 20 % 20 Etxebizitza % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 5

Irizpide sozialak: irizpide sozialengatiko laguntza gehigarri bat jasotzeko eskubidea izango dute babes publikoko araubideren baten mende behin betikotzat jo diren etxebizitza-eraikinetan egiten diren jarduketek edo, bestela, Landa- edo Hiri-berroneratzerako edo Berritzerako Eremuetan dauden etxebizitza-eraikinetan egiten diren jarduketek.

Jarduera integratua: jarduketa integratuagatiko laguntza osagarria jasotzeko eskubidea izango dute bi jarduketa-tipologia edo gehiagoren konbinazioa aldi berean egiten duten eraikinek, eta nahitaezkoa izango da horietako bat inguratzaile termikoaren gainean egotea.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Autonomoak
 • Partikularrak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Toki-erakundeak eta herri-administrazioen sektore publiko instituzionala.
 • Eraikinen enpresa ustiatzaileak, errentariak edo emakidadunak, izaera hori egiaztatzen dutenak.
 • Energia-zerbitzuetako enpresak (EZB), edo energia-zerbitzuen hornitzaileak.
 • Edozein erabileratako lehendik dauden eraikinen jabe diren pertsona fisiko edo juridiko pribatu edo publikoak.
 • Jabeen erkidegoak edo etxebizitza erabilerako bizitegi-eraikinen jabeen erkidegoen elkarteak.
 • Modu elkartuan Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten eta Jabetza Horizontala eratzeko titulua eman ez duten jabeak.
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta energiaren hiritar komunitateak.
 • Udalak, probintzia-diputazioak edo toki-erakunde baliokideak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.F
 • Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea
 • Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea
 • Energia-efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea berokuntzako, klimatizazioko, hozteko, aireztapeneko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.