Hidrogeno berriztagarriko proiektu aitzindari eta berezien aldeko pizgarri-programa

Las ayudas reguladas por esta orden se instrumentarán como una subvención, que se percibirá por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto y se acrediten los costes subvencionables incurridos.

Los beneficiarios que lo soliciten, mediante escrito dirigido a la Dirección General del IDAE podrán disponer de anticipos del importe de la ayuda concedida, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) La garantía deberá constituirse, a disposición del IDAE, por el importe de la cuantía del anticipo más los intereses calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía. 
b) Dichos anticipos no superarán el 100% del importe total de la ayuda que se vaya a conceder al beneficiario.
c) Dichos anticipos deberán destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto de subvención. 

Criterio Poderación
Características técnicas.
1. Usos del H2 renovable.
2. Encaje de las características del proyecto con el contexto y las prioridades en materia de transición energética
20
Viabilidad económica.
1. Eficacia de la ayuda pública
25
Viabilidad del proyecto.
1. Planificación y grado de madurez del proyecto.
2. Calidad del equipo solicitante de la ayuda (participación de PYMEs y otros)
20
Escalabilidad tecnológica y potencial de mercado.
1. Replicabilidad/escalabilidad.
2. Relevancia del Modelo de Negocio.
3. Potencial de mercado de las nuevas tecnologías y seguridad en la cadena de suministro.
15
Externalidades.
1. Generación de empleo, impacto social y de género.
2. Transición Justa y reto demográfico.
3. Mejoras ambientales y economía circular.
4. Formación y capacitación.
20
Total 100

Agindu honetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira jarduketa bererako edozein administrazio publikok edo erakunde edo entitate publikok, nazionalek, Europar Batasunekoek edo nazioartekoek emandako laguntzekin, betiere jarduketaren kostu bera finantzatzen ez bada.

 1. Merkataritza Erregistroaren ziurtagiria
 2. Identifikazio fiskaleko zenbakia
 3. AEATeko Enpresarien, Profesionalen eta Atxikitzaileen Erroldan edo horren baliokidean alta emanda egotea egiaztatzen duen dokumentazioa
 4. Dokumentazioa, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duena
 5. Proiektua deskribatzen duen memoria eta egin beharreko jarduketen azterketa ekonomikoa eta inpaktuak.
  • Eskatzailearen eta proiektuaren identifikazioa. Deskribapena, irismena, antolamendua, ikerketa-metodologia.
  • Aurrekontua, inbertsioa, kostu diruz lagungarria eta eskatutako laguntza.
  • Berotegi-efektuko gasen isurien aurrezpen potentziala eta urteko hidrogeno berriztagarriaren ekoizpena eta ziurtatutako kontsumoa, proiektu integrala edo beste adierazle espezifiko batzuk proiektu-motaren arabera gauzatzeko.
  • Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioa, arrisku-azterketa.
  • Emaitzak zabaltzeko gaitasuna. Komunikazio-plana.
  • Erreplikagarritasuna eta eskalagarritasuna.
  • Enplegua sortzea; balio industrialeko katearen erabilera edo eremu ekonomikoekiko sinergiak.
  • Lan-plana edo jarduketak egikaritzeko programa, gutxienez zereginen deskribapen xehatua eta jarduketaren plangintza barnean hartzen dituena.
  • Oinarrien aginduan jasotako erantzukizunpeko adierazpenak.

Premium edukia

Ikusi nahi duzun edukia Kutxabank(r)en bezeroentzat bakarrik dago eskuragarri.

Ez zara Kutxabank(r)en bezeroa? Ez kezkatu. Erregistratzen bazara, erregistratutako erabiltzaileentzako doako beste eduki eta zerbitzu askotara sartu ahal izango zara.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.