PREE 5000 - Nafarroa

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
282 egun falta dira

PREE 5000 - Nafarroa

Nafarroako Foru Erkidegoa Erakunde deitzailea: Nafarroako Gobernua

Deialdiaren data

2021(e)ko azaroak 19, ostirala

Mugaeguna

2023(e)ko abenduak 31, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

1,7M €

Dirulaguntza

% 15 - % 85

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

5000 PREE "Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza"

Laburpena

PREE 5.000ren helburua da “erronka demografikoko udalerriak” izeneko eremuetan dagoen eraikingintzaren jasangarritasunari bultzada ematea, inguratzaile termikoan aldaketak eginez, jatorri fosileko erregaiekiko sorkuntza termikoko instalazioen ordez iturri berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza termikoa sortuz edo elektrizitate berriztagarria sortuz.

Parte hartzeko baldintzak:

Gutxieneko Eskakizunak

Programan sartu ahal izateko, laguntzak eskatzen diren jarduketek justifikatu beharko dute energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoaren % 30eko murrizketa eta karbono dioxidoaren isurietan letra baten jauzia egitea abiapuntuko egoeraren aldean. Gainera, hondakinen eta eraispenen kudeaketari buruzko azterketa bat sartu behar da, eta bertan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen % 70, gutxienez, berrerabiltzeko prestatzen dela bete behar da.

Bestalde, eraikinak 25 urteko antzinatasuna eduki behar du; bizitegi-erabilerakotzat hartzeko, sestra gaineko azalera eraikiaren % 70ek, gutxienez, erabilera zehatz horretarako izan behar du.

Jarduketa diruz lagungarriak

Koadro honetan jarduketa aukeragarriak azaltzen dira:

1. tipologia

Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea

Laguntza eman zaien jarduketak amaitzeko gehieneko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.

Diruz lagundu ahal izango dira jarduketa eta inbertsio hauek:

A aukera. Jarduketak Espainian dauden eraikin osoetan

 1. Familia bakarreko etxebizitza-eraikinak.
 2. Etxebizitzako bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinak.

Ez dira jarduketa diruz lagungarriak izango eraikuntza berriko eraikinetan egindakoak, eraikitako azalera edo bolumena handitzen dutenak edo eraikuntza-erabilera aldatzea dakartenak.

Eraikinek “erronka demografikoko udalerriak” izeneko eremuetan egon beharko dute Nafarroako Autonomia Erkidegoaren barruan (5.000 biztanle arteko udalerriak eta 20.000 biztanle arteko landa-udalerriak, baldin eta beren biztanle-entitate berezi guztiak 5.000 biztanle artekoak badira).

Kontzeptu finantzagarriak:

Honako hauek hartuko dira kostu finantzagarritzat: 

 • Teknikari eskudunak energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko ordaindutako zerbitzu-sariak.
 • Laguntza eskatzeko kudeaketa-kostuak.
 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motei lotutako proiektu teknikoak idazteko kostuak.
 • Jarduketen zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obren eta/edo instalazioen exekuzio-kostuak.
 • Ekipamendu eta materialetan egindako inbertsioa.
 • Txostenak eta laguntzak eskatzeko eta justifikatzeko eskatutako gainerako dokumentazioa idazteko kostuak.
 • Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzeko kostuak.
 • Auditoreak justifikazio-kontuari buruz egindako txostena.
 • Laguntzaren xede diren jarduketak behar bezala egin direla egiaztatzen duen txostena, kontrol-erakunde edo -entitate batek egina.
 • Beharrezko beste partida batzuk (laguntzaileak nahiz ez), jarduketa-tipologia bakoitzaren berariazkoak.

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka

Osagaiak:

Laguntzen zenbatekoa

Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa izango da Oinarrizko Laguntzaren eta kasu bakoitzean dagokiokeen Laguntza Gehigarriaren batura

JARDUKETA-TIPOLOGIAK OINARRIZKO LAGUNTZA LAGUNTZA GEHIGARRIA
A aukera Eraikinaren erabilera % gehigarria: irizpide
sozialak
% gehigarria: energia-efizientzia % gehigarria: jarduketa
integratua
Amaierako kalifikazioa: A Amaierako kalifikazioa: B 2 letra edo gehiagoko
gehikuntza
1 TIPOLOGIA % 50 Etxebizitza % 15 % 15 % 10 % 5 25%

Irizpide sozialak: irizpide sozialaren araberako laguntza gehigarri bat jasotzeko eskubidea izango du babes publikoko araubideren baten pean behin betiko kalifikatutako etxebizitza-eraikinetan egiten diren jarduketek edo jarduketak Hiriak edo Landakoak zaharberritzeko eta eraberritzeko eremuetako etxebizitza-eraikinetan egiten direnean.

Jarduketa integratua: jarduketa integratu bakoitzeko laguntza osagarria jasotzeko eskubidea izango du, aldi berean jarduketa-tipologia bi edo gehiago konbinatzen dituzten eraikinek, eta nahitaezkoa izango da horietako bat inguratzaile termikoaren gainean egotea.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Autonomoak
 • Partikularrak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Toki-erakundeak eta herri-administrazioen sektore publiko instituzionala.
 • Eraikinen enpresa ustiatzaileak, errentariak edo emakidadunak, izaera hori egiaztatzen dutenak.
 • Energia-zerbitzuetako enpresak (EZB), edo energia-zerbitzuen hornitzaileak.
 • Edozein erabileratarako lehendik dauden eraikinen jabeak diren pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak.
 • Jabeen erkidegoak edo etxebizitza erabilerako bizitegi-eraikinen jabeen erkidegoen elkarteak.
 • Modu elkartuan Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten eta Jabetza Horizontala eratzeko titulua eman ez duten jabeak.
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta energiaren hiritar komunitateak.
 • Udalak, probintzia-diputazioak edo toki-erakunde baliokideak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.F
 • Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.