5000 PREE "Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza"

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak

5000 PREE "Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza"

Nazionala Erakunde deitzailea: IDAE

Deialdiaren data

-

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

50M €

Dirulaguntza

% 15 - % 85

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Oharra: jarraian, laguntzaren baldintza orokorrak zehazten dira, deialdiaren oinarrien arabera. Hala ere, interesatzen zaizun autonomia-erkidegoko deialdi espezifikoa kontsultatu behar duzu.

PREE 5.000ren helburua da “erronka demografikoko udalerriak” izeneko eremuetan dagoen eraikingintzaren jasangarritasunari bultzada ematea, inguratzaile termikoan aldaketak eginez, jatorri fosileko erregaiekiko sorkuntza termikoko instalazioen ordez iturri berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza termikoa sortuz edo elektrizitate berriztagarria sortuz.

Parte hartzeko baldintzak:

Gutxieneko Eskakizunak

Programan sartu ahal izateko, laguntzak eskatzen diren jarduketek justifikatu beharko dute energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoaren % 30eko murrizketa eta karbono dioxidoaren isurietan letra baten jauzia egitea abiapuntuko egoeraren aldean. Gainera, hondakinen eta eraispenen kudeaketari buruzko azterketa bat sartu behar da, eta bertan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen % 70, gutxienez, berrerabiltzeko prestatzen dela bete behar da.

Bestalde, eraikinak 2007aren aurrekoa izan behar du; bizitegi-erabilerakotzat hartzeko, sestra gaineko azalera eraikiaren % 70ek, gutxienez, erabilera zehatz horretarako izan behar du.

Jarduketa diruz lagungarriak

Koadro honetan jarduketa aukeragarriak azaltzen dira:

1. tipologia

Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea

2. tipologia

Energia-efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea berokuntzako, klimatizazioko, hozteko, aireztapeneko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan

2.1 azpitipologia: ohiko energia eguzki-energia termikoarekin ordeztea

2.2 azpitipologia: ohiko energia energia geotermikoarekin ordeztea

2.3 azpitipologia: ohiko energia biomasarekin ordeztea instalazio termikoetan

2.4 azpitipologia: 2.1tik 2.3ra bitarteko azpitipologietan sartuta ez dauden sorkuntza-sistemen energia-efizientzia hobetzea

2.5 azpitipologia: instalazio termikoen banaketa-, erregulazio-, kontrol- eta isuri-azpisistemen energia-efizientzia hobetzea

3. tipologia

Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea

 

Laguntza eman zaien jarduketak amaitzeko gehieneko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.

Diruz lagundu ahal izango dira ondoren deskribatzen diren A eta B izendatutako bi kategorietako edo aukeretako jarduerak eta inbertsioak:

A aukera. Jarduketak Espainian dauden eraikin osoetan

 1. Familia bakarreko etxebizitza-eraikinak.
 2. Etxebizitzako bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinak;
 3. Beste edozein erabileratako eraikinak (administrazioa, osasuna, irakaskuntza, kultura, etab.).

B aukera. Eraikin bereko etxebizitza edo lokal bateko edo batzuetako jarduketak, banaka edo eraikinaren zatitzat hartuta.

Ez dira jarduketa diruz lagungarriak izango eraikuntza berriko eraikinetan egindakoak, eraikitako azalera edo bolumena handitzen dutenak edo eraikuntza-erabilera aldatzea dakartenak.

Eraikinek “erronka demografikoko udalerriak” izeneko eremuetan egon beharko dute (5.000 biztanle arteko udalerriak eta 20.000 biztanle arteko landa-udalerriak, baldin eta beren biztanle-entitate berezi guztiak 5.000 biztanle artekoak badira).

Kontzeptu finantzagarriak:

Honako hauek hartuko dira kostu finantzagarritzat: 

 • Teknikari eskudunak energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko ordaindutako zerbitzu-sariak.
 • Laguntza eskatzeko kudeaketa-kostuak.
 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motei lotutako proiektu teknikoak idazteko kostuak.
 • Jarduketen zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obren eta/edo instalazioen exekuzio-kostuak.
 • Ekipamendu eta materialetan egindako inbertsioa.
 • Txostenak eta laguntzak eskatzeko eta justifikatzeko eskatutako gainerako dokumentazioa idazteko kostuak.
 • Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzeko kostuak.
 • Auditoreak justifikazio-kontuari buruz egindako txostena.
 • Laguntzaren xede diren jarduketak behar bezala egin direla egiaztatzen duen txostena, kontrol-erakunde edo -entitate batek egina.
 • Beharrezko beste partida batzuk (laguntzaileak nahiz ez), jarduketa-tipologia bakoitzaren berariazkoak.

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka

Osagaiak:

Eskualde-aukerak

Laguntzen zenbatekoa

Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa izango da Oinarrizko Laguntzaren eta kasu bakoitzean dagokiokeen Laguntza Gehigarriaren batura

JARDUKETA-TIPOLOGIAK OINARRI-LAGUNTZA LAGUNTZA GEHIGARRIA
A aukera B aukera Eraikinaren erabilera % gehigarria: irizpide
sozialak
% gehigarria: energia-efizientzia % gehigarria: jarduketa
integratua
Amaierako A sailkapena Amaierako B sailkapena 2 letra edo gehiagoren
gehikuntza
1. TIPOLOGIA % 50 % 40 Etxebizitza % 15 % 15 10% % 5 % 25
Gainerako erabilerak % 0 % 15 % 10 5% % 25
2. TIPOLOGIA % 40 % 30 Etxebizitza % 10 10% % 5 % 0 % 20
2.1 azpitipologia  Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 20
2. TIPOLOGIA Etxebizitza % 10 % 0 % 0 % 0 % 20
2.2 azpitipologia  Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 20
2. TIPOLOGIA Etxebizitza % 10 % 0 % 0 % 0 % 15
2.3 azpitipologia  Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 15
2. TIPOLOGIA Etxebizitza % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
2.4 azpitipologia Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
2. TIPOLOGIA Etxebizitza % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
2.5 azpitipologia  Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
3. TIPOLOGIA % 20 % 20 Etxebizitza % 0 % 10 % 5 % 0 % 5
Gainerako erabilerak % 0 % 10 % 5 % 0 % 5

Irizpide sozialak: irizpide sozialengatiko laguntza gehigarri bat jasotzeko eskubidea izango du babes publikoko araubideren baten mende behin betikotzat jo diren etxebizitza-eraikinetan egiten diren jarduketek edo, bestela, Landa- edo hiri-berroneratzerako edo berritzerako eremuetan dauden etxebizitza-eraikinetan egiten diren jarduketek.

Jarduera integratua: jarduketa integratuagatiko laguntza osagarria jasotzeko eskubidea izango dute bi jarduketa-tipologia edo gehiagoren konbinazioa aldi berean egiten duten eraikinek, eta nahitaezkoa izango da horietako bat inguratzaile termikoaren gainean egotea.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Autonomoak
 • Partikularrak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Toki-erakundeak eta herri-administrazioen sektore publiko instituzionala.
 • Eraikinen enpresa ustiatzaileak, errentariak edo emakidadunak, izaera hori egiaztatzen dutenak.
 • Energia-zerbitzuetako enpresak (EZB), edo energia-zerbitzuen hornitzaileak.
 • Edozein erabileratarako lehendik dauden eraikinen jabeak diren pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak.
 • Jabeen erkidegoak edo etxebizitza erabilerako bizitegi-eraikinen jabeen erkidegoen elkarteak.
 • Modu elkartuan Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten eta Jabetza Horizontala eratzeko titulua eman ez duten jabeak.
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta energiaren hiritar komunitateak.
 • Udalak, probintzia-diputazioak edo toki-erakunde baliokideak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Theme.D
 • Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea
 • Energia-efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea berokuntzako, klimatizazioko, hozteko, aireztapeneko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan
 • Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.